Všeobecné obchodní podmínky

I.  Úvodní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") společnosti CEMVIN s.r.o, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 056 04 842, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 267 155 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen "prodávající") platí pro dodávky zboží realizované prodávajícím pro kupujícího, není-li ve smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím sjednána úprava odlišná nebo není-li dále uvedeno jinak.
  2. Prodávající je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné prodej plochých cementovláknitých desek a dalšího souvisejícího zboží (dále jen "zboží"). Seznam zboží a jeho specifikace je uvedena na webových stránkách prodávajícího http://www.cemvin.eu/. (dále jen "webová stránka prodávajícího").
  3. Tyto VOP se použijí rovněž v případech uzavírání smluv se spotřebitelem.Pokud Obchodní podmínky internetového obchodu nestanoví jinak, tyto VOP se subsidiárně použijí i ohledně práv a povinností prodávajícího a kupujícího vznikajících při uzavírání kupních smluv prostřednictvím dálkového přístupu skrz internetový obchod umístěných na webových stránkách prodávajícího.
  4. Jestliže kupující podepíše smlouvu s prodávajícím anebo předá či sdělí prodávajícímu svou objednávku, má se za to, že souhlasí s těmito VOP, které se stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
  5. Vždy aktuální VOP jsou zveřejněny na webové stránce prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit VOP. Kupující je povinen se seznámit vždy s aktuálními VOP prodávajícího.
  6. Součástí těchto VOP je i seznam zboží a ceník zboží a dopravy zveřejněný na webové stránce prodávajícího.
  7. Součástí těchto VOP je i reklamační řád prodávajícího zveřejněný na webové stránce prodávajícího.

 

II.   Objednání zboží

1. Kupující je oprávněn objednat zboží u prodávajícího některým z následujících způsobů:

a)      osobně

b)      písemnou objednávkou odeslanou na adresu prodávajícího: CEMVIN s. r. o., výrobní závod Černousy 62, 463 73 Habartice

c)       emailem na emailovou adresu prodávajícího: cemvin@cemvin.eu telefonicky na telefonní číslo prodávajícího: +420 602 385 007, nebo na: +420 482 345 071

d) zasláním objednávky prostřednictvím e-shopu prodávajícího – v takovém případě se na vzájemná práva a povinnosti vztahují zejména Obchodní podmínky internetového obchodu

2. Kupující je povinen v objednávce uvést své identifikační údaje, specifikovat typ zboží, případně rozměr zboží v souladu se specifikací zboží na stránkách prodávajícího, uvést počet objednávaného zboží, zvolit způsob dodání zboží a případně uvést veškeré své další požadavky ohledně objednávky či objednávaného zboží.

3. Objednávka je pro smluvní strany závazná po jejím potvrzení ze strany prodávajícího. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva na objednané zboží (dále jen "kupní smlouva").
4. V případě osobní či telefonické objednávky je kupující povinen vyjádřit svůj souhlas s potvrzením objednávky, kterou prodávající zašle kupujícímu po uskutečnění osobní či telefonické objednávky. V případě, že tak do konce následujícího pracovního dne neučiní, má se za to, že souhlasí s objednávkou uvedenou v potvrzení objednávky.
5. Objednávka je považována za potvrzenou též v případě podpisu kupní smlouvy, předáním zboží prodávajícímu a předáním zboží přepravci, je-li zboží přepravováno třetí osobou.

 

III.   Kupní cena

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za objednané zboží kupní cenu. V případě, že smluvní strany nesjednají jinak, platí kupní cena uvedená ke dni uzavření kupní smlouvy na webové stránce prodávajícího (dále jen "ceník"). Vydáním nového ceníku se platnost starého ceníku ruší.
2. V případě, že kupující objedná u prodávající dopravu objednaného zboží, je povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou i cenu za dopravu. Cena za dopravu je prodávajícím určena v ceníku na webové stránce prodávajícího.
3. Prodávající vystaví a dodá kupujícímu po objednání zboží zálohovou fakturu na objednané zboží a dopravu s okamžitou splatností nebo se splatností uvedenou na zálohové faktuře, pokud se smluvní strany nedomluví jinak.
4. Pokud není mezi smluvními stranami sjednáno jinak, není prodávající povinen předat či dodat zboží kupujícímu do té doby, dokud kupující řádně nesplní svou povinnost zaplatit kupní cenu či zálohu na kupní cenu a případně veškeré své další finanční závazky vůči prodávajícímu.
5. Prodávající je povinen vystavit a dodat kupujícímu řádný daňový doklad. Pokud se smluvní strany nedomluví jinak, splatnost faktury činí 14 dní ode dne data vystavení faktury.
6. V případě, že je kupující v prodlení se zaplacením faktury, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení až do úplného uhrazení faktury. Prodávající je oprávněn v takovém případě taktéž oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností.

 

IV.  Dodání a převzetí zboží

1. Dodání zboží se děje jedním z těchto způsobů:
a)      osobní odběr zboží ze skladu prodávajícího
b)      odeslání zboží prodávajícímu prostřednictvím přepravce.

2. Kupující je povinen uvést požadovaný způsob dodání již ve své objednávce. Pokud kupující žádá vlastního přepravce, je toto třeba uvést již v objednávce.
3. Způsob dopravy může vyplývat i ze zvyklostí, které mezi sebou smluvní strany zavedly ve vztahu k odběrům zboží v rámci jejich závazkových vztahů.
4. Dodací lhůtu určí jednostranně prodávající v potvrzení objednávky, přičemž dodací lhůta bude činit maximálně 12 týdnů ode dne potvrzení objednávky nebo ode dne úhrady zálohové faktury, pokud byla vystavena a pokud není mezi smluvními stranami sjednáno jinak. Prodávající je oprávněn dodat zboží kupujícímu kdykoli před uplynutím dodací lhůty, případně po částech. Prodávající bude kupujícího v přiměřeném předstihu informovat o konkrétním dodacím termínu.
5. Zdržení dodávky zboží způsobené vyšší mocí, mezi což se počítá i například porucha strojů, nezaviněný výpadek dodávek energie a surovin a vlivy, které prodávající nemohl ovlivnit bez neúměrného finančního zatížení, nejsou pro kupujícího důvodem k odstoupení od kupní smlouvy. O takovém zdržení dodávky zboží je povinen prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informovat.
6. Místem plnění pro dodávky zboží je vzájemně sjednané místo plnění v kupní smlouvě v závislosti na způsobu dodání zboží.
7. Kupující je povinen zboží převzít. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty dodávaného zboží včetně DPH až do dne převzetí zboží. Prodávající je v takovém případě též oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností. Pokud prodávající odstoupí od smlouvy z důvodu prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25 % z hodnoty dodávaného zboží včetně DPH, přičemž se neuplatní smluvní pokuta ve výši 0,5 % za každý den prodlení. V případě, že prodávající odstoupí od smlouvy  z důvodu prodlení kupujícího s převzetím atypického zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 90 % z hodnoty dodávaného zboží včetně DPH. V případě nepřevzetí zboží dodávaného prostřednictvím přepravce kupující povinen uhradit náklady této neúspěšné přepravy nad rámec smluvní pokuty.
8. Kupující je povinen podepsat prodávajícímu či přepravci předávací protokol.
9. Má se za to, že zboží je řádně předáno kupujícímu i v případě, že zboží převezme osoba, o níž nemá prodávající nebo přepravce pochybnosti, že by nejednala za kupujícího. Kupující svoluje, že zboží může převzít například jeho zaměstnanec, brigádník, spolupracující podnikatel a další osoby v jakémkoli vztahu s kupujícím, případně osoby vystupující jménem kupujícího nebo osoby zdržující se v místě podnikání a dalších aktivit kupujícího, pokud není v objednávce kupujícím stanoveno jinak.
10. Umožňuje-li to povaha výrobku nebo forma prodeje, je prodávající povinen na žádost spotřebitele výrobek překontrolovat nebo předvést.
11. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží u prodávajícího v jeho skladu (a to i v případě odběru přepravcem sjednaným kupujícím), nebo ukončením přepravy zajišťované prodávajícím.
12. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující je povinen v den převzetí řádně zkontrolovat neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

 

V.  Práva kupujícího z vadného plnění

1. Pokud není mezi smluvními stranami sjednáno jinak, řídí se práva kupujícího z vadného plnění příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
2. Pokud je kupující spotřebitelem, řídí se práva kupujícího z vadného plnění reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto VOP. Reklamační řád informuje o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady zboží. Kupující je povinen se s tímto reklamačním řádem seznámit.
3. Koupené zboží je možné použít pouze v souladu s účelem, pro který je určeno. Za následky vzniklé použitím zboží k jiným účelům nebo jiným, než stanoveným způsobem odpovídá v plném rozsahu kupující.
4. Při použití zboží je nezbytné přesně dodržet prodávajícím předepsané technologické postupy a instrukce poskytnuté prodávajícím. Tyto instrukce mohou být poskytnuty i v rámci návodů, montážních listů, technických podmínek a podobně (dále jen "návod"), které prodávající kupujícímu předal spolu se zbožím. Kupující je povinen se při použití či montáži zboží návodem řídit. V případě nesprávné montáže či nesprávného použití v rozporu s návodem prodávající neodpovídá za jakékoli vady zboží. Kupující je povinen návod předat každé další případné třetí osobě spolu se zbožím a upozornit tuto osobu, že se musí tímto návodem řídit, jinak nemůže uplatnit svá práva z odpovědnosti za vady.
5. Vady množství lze uplatnit pouze při převzetí zboží, přičemž neuplatněním takového nároku řádně a včas práva kupujícího z vadného plnění zanikají.

 

VI.  Odstoupení od smlouvy

1. Pokud není mezi smluvními stranami sjednáno jinak, řídí se odstoupení od kupní smlouvy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

VII.  Odstoupení od smlouvy uzavřené se spotřebitelem distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího

1. Tento článek VOP se uplatní pouze ve smluvním vztahu s kupujícím, který je spotřebitelem a který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího. V případě těchto smluv je kupující oprávněn odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto VOP a jenž je též umístěn na internetových stránkách www.cemvin.eu . Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat do sídla prodávajícího. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí.
3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, včetně nákladů na dodání, do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, případně po obdržení zboží, podle toho, co nastane dříve.
5. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
6. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
7. Pokud bylo kupujícímu dodáno atypické zboží, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v 14denní lhůtě.

 

VIII.  Osobní údaje

1. Prodávající zpracovává jakožto správce osobních údajů osobní údaje kupujícího, které prodávající získal na základě objednávky kupujícího a které kupující dále poskytl prodávajícímu v souvislosti s plněním kupní smlouvy. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR ("zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů"), resp. podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ("zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na prodávajícího vztahuje").
2. Ucelené informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webové stránce prodávajícího, včetně práv kupujícího a příjemců osobních údajů. Kupujícímu jsou tyto informace též předány osobně, písemně či zaslány prostřednictvím emailu, a to dle způsobu uzavření kupní smlouvy.
3. Kupující může poskytnout prodávajícímu dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů k jiným účelům, než k plnění kupní smlouvy (zejména k marketingovým účelům). Znění souhlasu se zpracováním osobních údajů je zveřejněno na webových stránkách prodávajícího. Tento souhlas je kupujícím udělován zejména písemně.

 

 

IX.  Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.  Všeobecná a závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Příslušným k rozhodování veškerých sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, je věcně příslušný soud v Brně (Městský soud v Brně, Krajský soud v Brně).
3. Kupující je povinen prodávajícímu bezodkladně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění závazků z kupní smlouvy, zejména informovat prodávajícího o nařízených exekucích, zahájených insolvenčních řízeních a podobně. V případě porušení této povinnosti je prodávající oprávněn odstoupit od kterékoli kupní smlouvy s kupujícím, a to s okamžitou účinností.
4. Promlčecí lhůta práv založených VOP či kupní smlouvou činí 5 let.
5. Veškerá písemná komunikace mezi prodávajícím a kupujícím (včetně zaslání potvrzení objednávky, zálohové faktury, faktury, odstoupení od smlouvy a podobně) je primárně činěna prostřednictvím emailové korespondence, případně písemným zasláním do sídla prodávajícího či kupujícího. Má se za to, že veškeré písemnosti jsou doručeny dnem, kdy jedna ze smluvních stran email odeslala. Emailová korespondence nemusí být elektronicky podepsána.

 

Tyto VOP byly zveřejněny na webové stránce prodávajícího dne 1.4.2019.Nabízíme kompletní sortiment výrobků pro systémy ztraceného bednění, elektroprůmyslu a schodišť.


Sledujte nás na sociálních sítích

 


Nenašli jste, co jste hledali?
Může se Vám hodit:

 

Produkty

Ceník

Obchodní informace

Katalog

Kontakty

Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás.

 

Zákaznická infolinka:
mobil: +420 725 113 072

 

E-mail:
cemvin@cemvin.eu